Cancellation Policy

  • על ביטול יש להודיע עד 48 שעות לפני מועד הטיפול.
  • במקרה של ביטול בין 24-48 שעות לפני מועד הטיפול נאלץ לחייב 50% מעלות הטיפול.
  • ביטול ביום הטיפול יחויב בתשלום מלא.
  • הטיפול מתחיל בשעה המיועדת. כל אחור יביא לצערנו, לקיצור זמן הטיפול.